Om...

Barlingbo Skylt

Barlingbo socken är belägen 15 kilometer sydost om Visby. Till ytan är den en av de mindre på Gotland. Från norr till söder är den 5 kilometer, likaså från öster till väster. På denna yta bor knappt 300 personer.

Större delen av socknen upptas av bördig åkermark, endast ett mindre område i norr är hällmark. Skog finns vid gränserna mot öster, norr och väster. De uppodlade myrarna Stormyr och Lillmyr ligger i östra delen. Socknen är en jordbruksbygd. Genom rationalisering och utarrendering finns det nu endast 3 jordbruksföretag.

De flesta förvärvsarbetarna pendlar framförallt till Visby. Detta har medfört att de flesta bostäderna har åretruntboende, medan fritidshusen är få.